Nagradna igra – Sa knjižarama Libar

Posted on April 27, 2016

letak slikaa

 

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) Libar Poreč d.o.o, P.Kandlera 3, 52440 Poreč ,  MB: 0963224, OIB: 01045840100, u daljnjem tekstu: Priređivač, utvrđuje sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“Sa knjižarama Libar do pribora i knjiga, neka početak nove školske godine bude naša slatka briga”

Članak 1.

Libar Poreč d.o.o. (u daljnjem tekstu: Priređivač) P.Kandlera 3, 52440 Poreč  , OIB: 01045840100  priređuje nagradnu igru pod nazivom „Sa knjižarama Libar do pribora i knjiga, neka početak nove školske godine bude naša slatka briga“ koja se provodi u poslovnicama knjižare Libar Poreč d.o.o. i to redom u Poreču na adresama P.Kandlera 3 i Rovinjska 19, u Rovinju na adresi Istarska bb, u Žminju na adresi Pazinska 2i i u Novigradu na adresi Murvi 17. Ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri, način izvlačenja dobitnika nagrade, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradne igre i sudjelovanje u njoj. Svrha priređivanje nagradne igre je promidžba i poticanje prodaje školskih udžbenika.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u poslovnicama knjižare Libar Poreč d.o.o. i to redom u Poreču na adresama P.Kandlera 3 i Rovinjska 19, u Rovinju na adresi Istarska bb, u Žminju na adresi Pazinska 2i i u Novigradu na adresi Murvi 17 u razdoblju od 06.lipnja 2016. do 06.kolovoza 2016.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena najkasnije 04.lipnja 2016. na internet stranici www.libar-porec.hr.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi koji u razdoblju trajanja nagradne igre naruče školske udžbenike u jednoj od poslovnica knjižare Libar Poreč d.o.o. te ispune svoje podatke kroz predviđeni  obrazac – ime, prezime, adresa, kontakt broj telefona i broj narudžbe školskih udžbenika.

Članak 5.

Svaki sudionik može u nagradnoj igri sudjelovati jednom prilikom narudžbe školskih udžbenika za vrijeme trajanja nagradne igre.

 

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od 15 nagrada. Nagrade idu ovim redom:

  1. 1 x školski udžbenici u vrijednosti od 1200,00 kn
  2. 2 x školska torba u pojedinačnoj vrijednosti od 400,00 kn
  3. 3 x komplet školskog pribora u pojedinačnoj u vrijednosti od 250,00 kn
  4. 4 x puna pernica u pojedinačnoj vrijednosti od 140,00 kn
  5. 5 x prazna pernica u pojedinačnoj vrijednosti od 40,00 kn

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 3.510,00 kn

Ostvarena nagrada ne može se mijenjati za novac.

Članak 7.

Izvlačenje nagrada održat će se 08.kolovoza 2016. u 11:00 sati u prostorijama knjižare Libar Poreč d.o.o. na adresi Rovinjska 19. 52440 Poreč, gdje će se slučajnim odabirom izvlačenjem ispunjenih obrazaca za sudjelovanje izvući dobitnici nagradne igre koji su stekli pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Dobitnici se izvlače između svih sudionika prijavljenih unutar trajanja nagradne igre. Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija koju imenuje Uprava društva, te o tijeku javnog izvlačenja voditi Zapisnik.

Članak 8.

Imena dobitnika bit će objavljena na internetskoj stranici www.libar-porec.hr, te na Facebook profilu poduzeća Libar Poreč d.o.o. najviše 5 dana nakon javnog izvlačenja.

Članak 9.

Sudionici dobitnici nagrade sudjelovanjem u Nagradnoj igri pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata Nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi materijala vezanih uz Nagradnu igru.

Članak 10.

Libar Poreč d.o.o. će i telefonskim putem obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku osam dana od dana izvlačenja dobitnika. Dobitnici svoje nagrade mogu podići u poslovnicama knjižare Libar Poreč d.o.o. i to redom u Poreču na adresama P.Kandlera 3 i Rovinjska 19, u Rovinju na adresi Istarska bb, u Žminju na adresi Pazinska 2i i u Novigradu na adresi Murvi 17 u roku od 30 dana od primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku svoje nagrade, Libar Poreč d.o.o. će ih ponovno u roku od osam dana od isteka roka za preuzimanje obavijestiti o dobitku, te će nagrade moći preuzeti u roku od 10 dana u prostorijama priređivača. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 11.

Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ako je dobitnik maloljetan ili bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

Članak 12.

U trenutku preuzimanja nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

Članak 13.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 14.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.

Članak 15.

Sudionik pristaje na sudjelovanje u Nagradnoj igri i pristaje da njegovi osobni podaci budu objavljeni u skladu sa člankom 9. ovih Pravila, te izjavljuje da prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena na internet stranici www.libar-porec.hr.

Članak 16.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 17.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Poreču.

Članak 18.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

Libar Poreč d.o.o.

P.Kandlera 3

52440 Poreč

OIB 01045840100

Sandra Žužić, direktor

 

KLASA: UP/I-460-02/16-01/175

URBROJ: 513-07-21-01/16-03

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInBuffer this page

Komentirajte i recite što mislite

Facebook stranica

Čitajmo zajedno

  1. Caressina koljena – Annabell Joseph

  2. Hakeri – Meredith Wild

  3. Poslije svega – Anna Todd

  4. Slomljena – H.M. Ward

  5. Zapleteni – Emma Chase

Ocijenite naš top 5

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInBuffer this page

Galerija slika

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos and videos from Libar Poreč. Make your own badge here.

Lokacije


Prikaži Libar Poreč d.o.o. na većoj karti

 Flickr Photos

Kontakt

Poreč, P. Kandlera 3
Poreč, Rovinjska 19
Rovinj, Istarska bb
Novigrad, Murvi 17
Žminj, 9. Rujna 18
E-mail:
libar-porec@pu.t-com.hr
libar.po@gmail.com